Pojmovnici i rječnici s područja glazbe: između normativnoga i deskriptivnoga

Sanja KIš Žuvela

Sažetak

Glazba je neizostavan dio ljudske svakodnevnice pa se referentna literatura s toga područja nalazi u fondu svake javne knjižnice. Riječ je o opsegom i sadržajem vrlo raznolikim izvorima, od raznih povijesnih i suvremenijih izdanja Groveovih glazbenih rječnika čiji počeci sežu u pretprošlo stoljeće, do novijih priručnika namijenjenih različitim ciljanim skupinama čitatelja. U fondovima svih knjižnica važno mjesto zauzimaju i dometi domaćega izdavaštva, čija je tradicija također duga i reprezentativna. Naslovi takvih izdanja obično sadržavaju uputnicu na vrstu građe – pojmovnik, rječnik, leksikon, enciklopedija, atlas… – koja, s obzirom na vrijeme nastanka (prvoga) izdanja, sredinu u kojoj je nastalo, autorske i uredničke preferencije i druge čimbenike, naslov, korisniku može podjednako pomoći koliko i odmoći, s obzirom na to da značenja takvih oznaka ne moraju odgovarati njegovim predodžbama. U izlaganju će se predstaviti kratak pregled najvažnijih pojmovnika i rječnika s područja glazbe zastupljenih u središnjim županijskim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, kao i specijaliziranim knjižnicama visokoškolskih ustanova koje imaju studijske programe s područja glazbe, analizirati njihove naslove i predmetne odrednice te istaknuti njihove značajke iz perspektive korisnika, ali i muzikološkoga terminološkoga standarda.

Abstract

Music is generally considered to be an indispensable component of human quotidian life, and reference literature from the field of music is usually represented in every public library. These sources show great variety in volume, scope and content; they can differ from historical and more contemporary issues of dictionaries such as Grove’s, whose tradition reaches into the second half of the 19th century, to recent publications aiming to various target groups. In Croatian libraries, local publications, whose tradition is also long and productive, make a significant share of their holdings. The titles of the mentioned publications usually include information on their type – conceptual lexicon, dictionary, lexicon, encyclopaedia, atlas… – which, taking into account the (first) publication date, origin of the publication, authors’ and editors’ preferences and other factors, can be equally helping and discouraging for the final user, because it does not necessary reflect his (contemporary) representation. The report will include a brief overview of the most important reference publications on music included in the holdings of Croatian central regional libraries, as well as the specialised libraries of institutions of higher music education. The publication titles and subject headings will be discussed from a user’s perspective, as well as from the aspect of musicological terminology standards.

Sanja Kiš Žuvela docentica je na Odsjeku za muzikologiju te prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Njezini znanstveni interesi obuhvaćaju probleme glazbene terminologije, odnos glazbe s jezikom i oblikovnim umjetnostima, analizu glazbe 20. stoljeća, percepciju i kogniciju glazbe te odabrana kognitivnolingvistička pitanja. Objavila je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova među kojima i knjigu Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stoljeća (2011.).

Sanja Kiš Žuvela is an Assistant Professor of Musicology and Vice Dean for Study Programs and Lifelong Learning at the Academy of Music, University of Zagreb. Her principal research interests include the analysis of 20th century music, music perception and cognition, relationships between music and visual arts, music and language, cognitive linguistics and issues of contemporary musical terminology. She is the author of several dozens of academic papers which include a book, The Golden Section and the Fibonacci Sequence in 20th Century Music (Zagreb 2011).

Natrag